Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Rekisterinpitäjä

Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy (jäljempänä “Hälsa”)
Y-tunnus: 2796500-5
Äyrite 8 A
01510 Vantaa
Puh. 050 352 9331

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

Lari Karjula
Puh: +358 50 352 9331
Sähköposti: lari@halsa.fi

Rekisterin nimi

Hälsan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Hälsan ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen, asiakaspalveluun, viestintään, suoramarkkinointiin, myyntiin ja muihin niihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin (esim. työpaikkaselvitys, markkinatutkimus).

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:

Etu- ja sukunimi, henkilötunnus
Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Titteli sekä operatiivinen ja hankinnallinen vastuualue
Kieli, sukupuoli, asiakasnumero
Tietoja asiakkaan kanssa samaan talouteen kuuluvista henkilöistä, esim. alle 18 -vuotiaiden lasten lukumäärä ja henkilötiedot
Potilaan hoitoon liittyvät välttämättömät terveystiedot
Laboratorio-, kuvantamis- ja muut tutkimustiedot
Diagnoosi- ja lähetetiedot, reseptitiedot
Asiakashistoria, asiakaspalaute
Vakuutusyhteys- ja laskutusyhteystiedot
Kiellot, rajoitukset, suostumukset
Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista
Yrityksen nimi
Yrityksen yhteystiedot
Yrityksen toimiala
Tieto suoramarkkinointikampanjoihin osallistumisesta

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös palveluiden käytön yhteydessä saaduista tiedoista. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös tunnistamis- ja varmennepalvelua tarjoavilta, väestörekisteristä, luottorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle rekisteröityneen käyttäjän suostumuksella.
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus työsuhteen aikana ja sen jälkeen.

Tarkistusoikeus

Henkilötietolaki 26§ mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus itseään koskevien tietojen tarkastukseen maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesti henkilötodistuksesta ennen tietojen luovuttamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä, laissa säädetyin perustein.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. Korjaus tehdään myös rekisteröidyn vaatimuksesta.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa rekisterinpitäjälle.